[{"name":"Cristian Moisei","email":"cristi.moisei@me.com","password":"000000","year_of_birth":"1993"},{"name":"Daniel Moisei","email":"daniel.moisei@gmail.com","password":"111111","year_of_birth":"2000"}]